Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι.Ν. Αναλήψεως Μεγάρχης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Ιερό Ευαγγέλιο της 30 Ιουνίου εορτής των Αγίων 12 Αποστόλων.


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Θ'(9) 36-38

᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.
τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμόν αὐτοῦ.

Εορτή των Αγίων Αποστόλων 30 Ιουνίου.


Τιμῶ θεόπτας δώδεκα Χριστοῦ φίλους,
Ἥρωας ἄνδρας καὶ θεοὺς τολμῶ λέγειν.
Δώδεκα εὐκλεέας τριακοστῇ ἀγείρει μύστας.

Βιογραφία

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀπόστολος


Ημ. Εορτής: 29 Ιουνίου

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐγεννήθηκε στὴ μικρὴ πόλη Βηθσαϊδὰ κοντὰ στὴ λίμνη Γεννησαρέτ, ὅπου ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἁλιέως μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀνδρέα, κληθέντα καὶ αὐτὸν στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα, καὶ μὲ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ζεβεδαίου Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη, γενόμενους ἐπίσης Ἀποστόλους. Τὸ ὄνομά του ἀπαντᾶ στὴν Καινὴ Διαθήκη ὑπὸ τέσσερις τύπους: α. Συμεὼν (ἐκ τοῦ Sim Un, σημιτικοῦ τύπου). β. Σίμων (κοινότερος τύπος, ἐξελληνισμένη σύντμηση τοῦ προηγούμενου). γ. Κηφᾶς (ἀπὸ τὸ ἀραμαϊκὸ Kepha, ποὺ σημαίνει πέτρα). δ. Πέτρος (παράφραση τῆς προηγούμενης ἀραμαϊκῆς ἐπωνυμίας, ἡ ὁποία ἐδόθηκε στὸ Σίμωνα ἀπὸ τὸν Χριστό).

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ἀπόστολος

Ημ. Εορτής: 29 Ιουνίου

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἡ ἡρωικότερη ἀποστολικὴ μορφὴ τῆς πρώτης Χριστιανικῆς περιόδου, ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ μοναδικὸς διδάσκαλος καὶ ὁ σπουδαιότερος παιδαγωγὸς τῆς Οἰκουμένης, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀγωνιστὴς καὺ φυτουργὸς τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζονται μὲ τὸ μεγαλύτερο θαυμασμὸ καὶ ἐξυμνοῦν μὲ τὰ καλύτερα λόγια τὴν προσωπικότητά του, τὸ καταπληκτικὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο του καὶ τὴ μοναδικὴ διδασκαλία του.

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2020


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΣΤ'(16) 13-19

᾿Ελθὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν ᾿Ιωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ᾿Ηλίαν, ἕτεροι δὲ ῾Ιερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγεται εἶναι;

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Ιουνίου 2020.Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 22-33

῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται·

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

O Άγιος Σαμψών O Ξενοδόχος

Αγίου Σαμψών του Ξενοδόχου: Ο κληρικός Γενέσιος, υπηρετούσε ως νοσοκόμος στο Πανδοχείον του Σαμψών στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή όμως ήταν αμελής και τεμπέλης και δεν φρόντιζε όπως έπρεπε τους αρρώστους, ο άγιος Σαμψών εμφανίστηκε αρχικά στον ύπνο του  και τον παρακίνησε να επιμελείται καλά τους αρρώστους, για να μην υποφέρουν.

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 27 Ιουνίου 2020


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ζ'(7) 24-29

Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν·
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.

Προλήψεις και δεισιδαιμονίες για τον θάνατο.Προλήψεις και δεισιδαιμονίες για τον θάνατο

-Μετά από κηδεία δεν πρέπει να γυρίσεις στο σπίτι σου αμέσως, για να μην μεταφέρεις το Χάρο εκεί αλλά επίσης πρέπει να γυρίσεις από διαφορετικό δρόμο από αυτόν που όταν συνόδευσες την σωρό.

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Πότε λιβανίζουμε – Τι συμβολίζει


Πότε λιβανίζουμε – Τι συμβολίζει


Οι πιστοί όταν προσευχόμαστε, μαζί με το καντηλάκι που θα ανάψουμε, θυμιατίζουμε το χώρο και τα εικονίσματα. Αν, όμως, κάποιος μας ρωτήσει για ποιο λόγο θυμιατίζουμε, ξέρουμε να απαντήσουμε; Δυστυχώς αρκετοί από τους πιστούς που προσφέρουν στον Κύριο επιμελώς και με ευλάβεια θυμίαμα, όταν βρεθούν αντιμέτωποι με αυτήν την ερώτηση, δεν γνωρίζουν τι να απαντήσουν.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΦΤΥΛΙΑ!!!!!!!!

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες και φύση, κείμενο που λέει "Ανακοίνωση εκ του Ιερού Ναού Αναλήψεως Μεγάρχης. Ραντεβού με τον Θεό στην σκιά του Φτυλιά.. o Φτυλιάς κάθε Σάββατο στις το απόγευμα θα μας παραχωρεί τον ίσκιο του Θεός θα φωτίζει την συζήτηση και εμείς θα γινόμαστε μια Παρέα εν Χριστώ. Ξεκινάμε το Σάββατο 27 Ιουνίου και θα είμαστε εκεί για όσο εσύ θα το υποστηρίξεις."

Το Σάββατο 27 Ιουνίου είναι η πρώτη συνάντησή μας στον Ναό της Αναλήψεως κάτω από την όμορφη σκιά του φτελιά.

Για να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, για τα θέματα που θα συζητήσουμε μέσα στην όμορφη παρέα μας, θα προτείνουμε ένα θέμα που μας "καίει" όπως λένε οι νέοι την ορθόδοξη λογική μας.

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ἐν Θεσσαλονίκη


Ημ. Εορτής: 26 Ιουνίου

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ καταγόταν ἀπὸ τὴ βόρεια Μεσοποταμία, ποὺ ἦταν μεγάλο μοναστικὸ κέντρο, καὶ ἐγεννήθηκε περὶ τὸ 450 μ.Χ. Γιὰ λόγους ποὺ δὲν ἀναφέρονται ἦλθε στὴ Θεσσαλονίκη μαζὶ μὲ τὸ μοναχὸ Ἀδολᾶ. Κατὰ τὸ βιογράφο τους ὁ Ὅσιος εἰσῆλθε ἀρχικὰ στὴ μονὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θεοδώρου καὶ Μερκουρίου, ἐπιλεγομένη Κουκουλλιατῶν, τῆς ὁποίας ἡ τοποθεσία προσδιορίζεται «ἐν τῷ ἀρκτικῷ μέρει τῆς πόλεως πλησίον τοῦ τείχους ἐν ᾧ ἐστι τὸ παραπόρτιον τῶν Ἀπροΐτων».

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2020


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 32-36

Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·
ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Οι βασικές διαφορές μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών Χριστιανών.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν ενωμένη με τους Καθολικούς μέχρι το 1054, οπότε και επήλθε οριστικά ο χωρισμός Της από εκείνους.
Ο Άγιος και Μέγας Βασίλειος βέβαια (330-379 μ.Χ.), τον οποίο ως γνωστόν, αναγνωρίζουν ως Άγιο και Μέγα και οι Καθολικοί, είχε μιλήσει από τον 4ο ακόμη αιώνα για τα σφάλματα των Καθολικών, λέγοντας χαρακτηριστικά:

Για μας έπαθε ο απαθής Δεσπότης

Για μας έπαθε ο απαθής Δεσπότης


Όσιος Εφραίμ ο Σύρος


Ας φοβηθούμε, αδελφοί, έχοντας πάντοτε μπροστά στα μάτια μας τα πάθη του Σωτήρα. Ας μελετούμε πάντοτε τα παθήματά του· διότι για μας έπαθε ο απαθής Δεσπότης· για μας σταυρώθηκε ο μόνος αναμάρτητος.

Η Αγία Φεβρωνία

Αγία Φεβρωνία - Βιογραφία - Σαν Σήμερα .gr 

Η Αγία Φεβρωνία, ήταν περιζήτητη νύμφη για την σωματική της ομορφιά. Το ίδιο όμως έλαμπε και η αγνή ψυχή της. Για το λόγο αυτό σε ηλικία 17 ετών, επέλεξε το δρόμο της άσκησης και της εγκράτειας στο μοναστήρι όπου ηγουμένη ήταν η θεία της, Βρυένη και βρισκόταν στην Μεσοποταμία (στην πόλη της Νισίβεως, που λέγεται Αντιόχεια της Μυγδονίας και βρισκόταν στα σύνορα του Βυζαντινού και Περσικού κράτους).

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2020


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 23-31

ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ᾿Ισραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ.

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Γενέσιον τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου


Ημ. Εορτής: 24 Ιουνίου

Ἡ Ἐκκλησία, τρία μόνο Γενέθλια τιμᾶ καὶ ἑορτάζει: α. τοῦ Δεσπότου καὶ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, β. τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ γ. τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Τὰ γεγονότα  τῆς γεννήσεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ α’ κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του.

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2020


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Α'(1) 1-25

Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων
καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,
ἔδοξε κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,
ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.

ΠΟΙΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ; ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;ΠΟΙΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ; ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Ο φθονερός, όταν βλέπει κάτι το καλό στον άλλο, υποφέρει. Το ίδιο παθαίνει και ο πανούργος διάβολος. Διάβολος και φθονερός φθονούν το καλό του άλλου. Έχουν μεταξύ τους το κοινό αυτό σημείο. Κι ο διάβολος το «εκμεταλλεύεται». Περνά μέσα απ’ αυτό, (=φθόνο) την κακία του σ’ ανθρώπους.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ KAI ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ KAI ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα  στον Νέο Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου με τις ευλογίες του Προέδρου της Σχολής Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Χρυσοστόμου θα πραγματοποιηθούν οι Διπλωματικές και Πτυχιακές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-20.

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Πόσα και ποιά είναι τα Μυστήρια της Εκκλησίας;Πόσα και ποιά είναι τα Μυστήρια της Εκκλησίας;

Τα μέλη της Εκκλησίας για να αγιαστούν, είναι απαραίτητο να μετέχουν στα Μυστήριά της. Μυστήρια στη χριστιανική ορολογία είναι ιερές τελετές, με τις οποίες μεταδίδεται στον άνθρωπο η χάρη του Θεού.

Αγία Αγριππίνα εορτή 23 Ιουνίου.


Πλησθεῖσα δεινῶν τραυμάτων ἐκ τυμμάτων,
Πολλῶν μετέσχε στεμμάτων Ἀγριππῖνα.
Εἰκάδι θεινομένη τριτάτῃ θάνεν Ἀγριππῖνα.

Βιογραφία

Ευαγγέλιο ημέρας Τρίτη 23 Ιουνίου 2020.
Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 9-15

μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,
μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ράβδον· ἄξιος γάρ ἐστιν ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.

Η νεολαία και ο Χριστός. Ποιός είναι Αυτός;Η νεολαία και ο Χριστός. Ποιός είναι Αυτός;

Ο Κύριος μας πολλές φορές μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο αναφέρεται στα παιδιά.. Μάλιστα τα έχει τοποθετήσει ως οδοδείκτες στον δρόμο προς την Σωτηρία της ψυχής, αφού έχει πει ότι εάν μοιάσουμε την ψυχή ενός μικρού παιδιού θα έχουμε και την Βασιλεία των Ουρανών.


Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

Το κομποσχοίνι. Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε.
ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ


Σκέψεις ενός Αγιορείτου Μοναχού


Ας σταθούμε για λίγο και ας κοιτάξουμε ένα μικρό κομποσκοίνι, σαν αυτό που κατασκευάζεται από μαύρο μαλλί στο Άγιον Όρος. Είναι μία ευλογία από έναν Άγιο τόπο. Όπως τόσα άλλα που έχουμε στην Εκκλησία, είναι κι αυτό μία ευλογία ετοιμασμένη και δοσμένη σε μας από κάποιον εν Χριστώ αδελφό η πατέρα, έναν ζωντανό μάρτυρα μιας ζώσης παραδόσεως. Είναι μαύρο το χρώμα του πένθους και της λύπης και αυτό μας θυμίζει να είμαστε νηφάλιοι και σοβαροί στη ζωή μας.

Γιατί να δέχομαι τον καθένα όπως είναι; Του Μακαριστού Γέροντος Αιμιλιανού του Σιμωνοπετρίτη.


Γιατί να δέχομαι τον καθένα όπως είναι;


Μα, μπορεί να πει κάποιος, αν ο αδελφός μου έχει άδικο; είναι σωστό να με κάνει ότι θέλει;


Το Ιερό Βήμα. Τι κανόνες και συμβολισμοί υπάρχουν πίσω από το τέμπλο.Το ιερό Βήμα βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του ναού. Λέγεται έτσι επειδή βρίσκεται πιο ψηλά από τον υπόλοιπο ναό, κατ’ επίδραση των ρωμαϊκών βασιλικών, οι οποίες ήταν υπερυψωμένες στο σημείο αυτό.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2020

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Ιανουαρίου 2019, Τα ...

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 36 – 38
36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 37 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· 38 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

Ὁ Ἅγιος Εὐσέβιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Σαμοσάτων

 Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐσέβιος ἔζησε κατὰ τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἦταν Ἐπίσκοπος τῶν Σαμοσάτων στὴν Κομμαγηνὴ τῆς Συρίας. Διακρίθηκε γιὰ τοὺς ἀγῶνές του κατὰ τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν καὶ ἐξορίσθηκε γιὰ τὰ ὀρθόδοξα φρονήματά του ἀπὸ τὸν ἀρειανίζοντα αὐτοκράτορα Οὐάλεντα στὶς παρὰ τὸ Δούναβη χῶρες.

Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Ο Άγιος Νικήτας ο Νισύριος

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: Άγιος Νικήτας ο Νισύριος
Ο Άγιος Νικήτας, γεννήθηκε στην κωμόπολη Μανδράκι της Νισύρου το 1716, από πλούσιους γονείς. Ο πατέρας του ήταν δημογέροντας του νησιού, έπεσε όμως στη δυσμένεια των Τούρκων και για να αποφύγει τις τιμωρίες, εξισλαμίσθηκε με όλη του την οικογένεια και μετακόμισε στη Ρόδο.

Πώς να κοινωνούμε; Κάτι που πολλοί δεν ξέρουν.


Η συμμετοχή των πιστών στην Θεία Κοινωνία κρύβει πολλά λάθη και πολλές παρατυπίες που δυστυχώς δεν τις αντιλαμβανόμαστε
Πολλοί χριστιανοί δεν γνωρίζουν πως πρέπει να προσέλθουν για να μεταλάβουν. Γι’ αυτό και αμαρτάνουν προσερχόμενοι με αταξία, ασέβεια και αναισθησία.

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 21 Ιουνίου 2020


Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Ματθαίο, Δ'(4) 18-23

Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

Ὁ Ὅσιος Νικόλαος Καβάσιλας


Ὁ Ὅσιος Νικόλαος Καβάσιλας ἐγεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη κατὰ τὸ 1322 ἢ 1323 καὶ τὸ πατρικὸ ἐπώνυμό του ἦταν Χαμαετός. Ἡ ἐπιφανὴς οἰκογένειά του, προερχόμενη πιθανῶς ἀπὸ τὴν Ἤπειρο, ἀνέδειξε πολλὲς ἀξιόλογες προσωπικότητες ἀπὸ τὸν 14ο αἰώνα καὶ ἔπειτα.

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 20 Ιουνίου 2020.


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ζ'(7) 1-8

Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·
ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.
τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟ πρωτ. Αθανασίου Τύμπα, θεολόγου – μουσικού.
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟ
πρωτ. Αθανασίου Τύμπα, θεολόγου – μουσικού.

Μετά την Αγία Γραφή και τους βίους των αγίων ο Ευεργετινός είναι το σπουδαιότερο βιβλίο που οφείλουμε να έχουμε στην βιβλιοθήκη μας.

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Οι άνθρωποι του περιθωρίου και οι ''τελειωμένοι'' θα μας σπρώξουν στον Παράδεισο!


Οι άνθρωποι του περιθωρίου και οι ''τελειωμένοι'' θα μας σπρώξουν στον Παράδεισο!

Πώς τον θέλουμε τον Χριστό στη ζωή μας;Πώς τον θέλουμε τον Χριστό στη ζωή μας; 


Ένας Χριστός μόνο για τον Ιερό Ναό. Δυστυχώς περιορίζουμε τον Χριστό πολλές φορές μόνο στην Θεία λειτουργία.

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2020


Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 21-24

ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.

Άγιος Απόστολος Ιούδας εορτή 19 Ιουνίου.Βιογραφία

Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας, ἕνας ἐκ τῶν 12 Μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου, ἦταν υἱὸς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ μνήστορος Ἰωσὴφ Ἀλφαίου καὶ τῆς συγγενοῦς τῆς Θεοτόκου Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ τοῦ ἐπίσης Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἐπιλεγομένου Ἀδελφοθέου. 

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Άγιοι Λεόντιος, Υπάτιος και Θεόδουλος εορτή 18 Ιουνίου.


Εις τον Λεόντιον
Ἄκμων τὸ σῶμα τοῦ Λεοντίου τάχα,
Ἄκμων σιδηροῦς, πρὸς σφύρας τὰς αἰκίας.
Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ πληγῇσι Λεόντιος ἐκπνεῖ.

Εις τον Υπάτιον και Θεόδουλον
Eλευθερόφρων Θεόδουλος προς ξίφος,
Tοιούτον όντα και τον Ύπατον βλέπει.

Βιογραφία

Tο Ευαγγέλιο της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2020


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Η'(8) 23-27

Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε.
καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Τι είναι Άγιος και τι Όσιος; Μια σύγχυση που δεν έχει ξεκαθαριστεί.Τι είναι Άγιος και τι Όσιος; 


Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί Αγίους όλους τους βαπτισμένους Χριστιανούς, που ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, που αγωνίζονται για την σωτηρία της ψυχής τους και που επιδιώκουν να κατακτήσουν την Βασιλεία του Θεού  (Ρωμ. α’,7 – Α’ Κορ. α’,1-2 – Εβρ. ς’,10).

Πως μπορεί να θερμανθεί ο πνευματικός ζήλος Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Πως μπορεί να θερμανθεί ο πνευματικός ζήλος

 Η μνήμη του θανάτου δίνει μεγάλη θέρμη στον πνευματικό ζήλο. Και όταν κανείς σκέπτεται ότι ίσως πεθάνει μετά από μία στιγμή, μετά από λίγη ώρα, μετά από μία μέρα, ένα μήνα, ένα χρόνο, η σκέψη αυτή είναι μία θέρμανση του ζήλου, ώστε να προσέχει τον εαυτό του, να μην αμαρτήσει, να μη σκεφθεί κακό, να μη μιλήσει άσχημα και να μην πράξει κακό.

Ὁ Ἅγιος Ἴσαυρος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες

ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ: Ὁ Ἅγιος Ἴσαυρος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ...

Ἀπὸ τοὺς Μάρτυρες αὐτοὺς οἱ τρεῖς πρῶτοι κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, οἱ δὲ λοιποὶ ἀπὸ τὴν Ἀπολλωνιάδα τῆς Ἰλλυρίας καὶ ἄθλησαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Νουμεριανοῦ (283 – 284 μ.Χ.).

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2020


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ζ'(7) 21-23

Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Ο Άγιος Τύχων

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ (Ἅγιος Τύχων τοῦ Ζαντόνσκ) – Κύριος Ἰησοῦς ...

Ο Άγιος Τύχων, έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονηρίου. Καταγόταν από ευσεβή οικογένεια, οι δε ενάρετοι γονείς του τον ανέθρεψαν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου», γι' αυτό πολύ γρήγορα ο Τύχων διακρίθηκε για το ήθος του χαρακτήρα του, τη σύνεση, τη διάκριση και τη μελέτη των θείων Γραφών.

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 16 Ιουνίου 2020.


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ζ'(7) 15-21

Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.
ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ.

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Κάτω από κάθε δυσκολία ή απογοήτευση είναι εκεί ο Χριστός για να σε ξανασηκώσει.


 Κάτω από κάθε δυσκολία ή απογοήτευση είναι εκεί ο Χριστός για να σε ξανασηκώσει. 

Απογοήτευση, θυμός, δυσκολία, προδοσία, μοναξιά, αδικία και τόσα πολλά ακόμη συναισθήματα που μας επισκέπτονται μέσα στην πορεία της ζωής μας και μας κάνουν να γονατίζουμε και να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.