Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι.Ν. Αναλήψεως Μεγάρχης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ἀπὸ τὴ Χῖο


Γεννήθηκε στὶς Καρυαῖς τῆς Χίου ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς χριστιανούς, τὸν Πέτρο καὶ τὴν Σταματοῦ. Ἀνατράφηκε ὀρφανὸς χωρὶς πατέρα καὶ ἔγινε ὑπόδειγμα χρηστοῦ καὶ ἐνάρετου νέου.

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2020

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Η'(8) 16-21


Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾿ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Οἱ Ἅγιοι Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία τὰ ἀδέλφια

 


Κατάγονταν ἀπὸ τὶς Αἰγαὶς τῆς Κιλικίας καὶ ἦταν κληρονόμοι μεγάλης περιουσίας. Ὁ Ζηνόβιος εἶχε σπουδάσει ἰατρική, καὶ ὄχι μόνο πρόσφερε ἀφιλοκερδῶς τὶς ὑπηρεσίες του στοὺς πάσχοντες, ἀλλὰ ἐπιπλέον πλούσια μοίραζε ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ του σ’ αὐτούς. Μὲ τὴ συμπεριφορά του αὐτὴ στήριζε τοὺς χριστιανούς, καὶ πολλοὺς εἰδωλολάτρες ἔφερε στὴ χριστιανικὴ πίστη.

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2020

  Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΑ'(11) 23-26


ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει.

῞Οταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει· ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον·

Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη υπάρχει μόνο γι' αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό..

  


 ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ...

Κάποιες στιγμές στη ζωή μας συμβαίνουν γεγονότα και περιστατικά που κανονικά θα έπρεπε να μας συγκλονίζουν, να λειτουργούν σαν καμπανάκια αφύπνισης κι απόφασης μετάνοιας και αλλαγής.

Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και η Τελική Κρίση;

 Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και η Τελική Κρίση;


Στο ερώτημα αυτό ότι δίδονται διάφορες απαντήσεις, πολλές από τις οποίες προκαλούν σύγχυση, φόβο και αγωνία στους πιστούς. Για αυτό δεν έχουμε δικαίωμα να καταθέτουμε την «άποψή» μας κατά το δοκούν, αλλά να μαρτυρούμε και να καταγγέλλουμε τον λόγο της Αποκαλύψεως και της αληθείας.


Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΑ'(11) 14-23

Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμαζον οἱ ὄχλοι·

Αγία Αναστασία η Ρωμαία και Οσιομάρτυς, εορτή 29 Οκτωβρίου.

 


Κάρας τομὴν ἤνεγκε ῥώμῃ καρδίας,

Βλάστημα Ῥώμης, Μάρτυς Ἀναστασία.

Τλῆ δὲ Ἀναστασίη ἐνάτη ξίφος εἰκάδι ὀξύ.


Βιογραφία

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου της εν Βλαχερνών, εορτή 28 Οκτωβρίου.

  


Σκέπῃ σου Ἁγνή, πιστοὺς ἅπαντας σκέπεις·

Σκέπη πέλεις γάρ, καὶ κόσμου σωτηρία·

Ἑνὶ πρώτῃ μαφόριον Ἁγνῆς ὑμνηπόλους σκέπασε.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 38-42

᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

Άγιος Νέστωρ, εορτή 27 Οκτωβρίου.

  

Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2020.

  Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΑ'(11) 1-10

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέ τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ ᾿Ιωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Μυροβλύτης, εορτή 26 Οκτωβρίου.

 


Ὑψηλόβαθμος ἀξιωματικός του ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ἔζησε καὶ μαρτύρησε ἐπὶ τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, περίοδος φοβερῶν διωγμῶν ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.

Ὁ Δημήτριος, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ εὐσεβῇ οἰκογένεια τῆς Θεσσαλονίκης δὲν φοβήθηκε τὶς διαταγὲς τῶν αὐτοκρατόρων καὶ συνέχιζε νὰ κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο. Αὐτή του ἡ δράση τὸν ὁδήγησε μπροστὰ στὸν Δοκλητιανό, ὁ ὁποῖος διέταξε τὴν φυλάκισή του.

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2020

 


 Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΕ'(15) 17-27


Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.

εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Αγία Ταβιθά, εορτή 25 Οκτωβρίου.

 Ποῦ σοι, Ταβιθά, Πέτρος; εἰ γὰρ ἦν πάλιν,

Ἤγειρεν ἂν σε καὶ θανοῦσαν ὡς πάλαι.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2020.

  


Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Λουκά, Η'(8) 27-39


ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Η Αγία Σεβαστιανή, εορτή 24 Οκτωβρίου 2020.

 


Σεβαστιανὴ τῇ τομῇ βλύζει γάλα,

Οὐχ αἷμα καὶ σάρξ ὥς περ οὖσα πρὸς ξίφος.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ζ'(7) 1-10

Ἐπεὶ δὲ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ρήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ.


Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο και Αδελφόθεος, εορτή 23 Οκτωβρίου.

  


Κληθεὶς ἀδελφὸς τοῦ Κατακρίτου ξύλῳ

Θνῄσκεις δι' αὐτόν, παμμάκαρ, κρουσθεὶς ξύλῳ.

Ἐσθλὸν Ἀδελφόθεον τριτάτῃ ξύλῳ εἰκάδι πλῆξαν.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2020.

  


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΓ'(13) 54-58


καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν· πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις;

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ........

 


ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ........


Κάποτε στὴν ἄκρη ἑνὸς χωριοῦ ζοῦσε ἕνας γέρος. Μία μέρα ἕνας ταξιδιώτης ποὺ ἔφτασε στὸ χωριὸ ἀπὸ ἕνα μακρινὸ τόπο, πλησίασε τὸν γέρο καὶ ρώτησε: «Πῶς εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ χωριοῦ»; Ὁ γέροντας τὸν κοίταξε καὶ τὸν ρώτησε:

Η προσευχή με το κομποσχοίνι είναι βαρετή.

 


Πάτερ η προσευχή με το κομποσχοίνι είναι πολύ βαρετή..... Επαναλαμβάνεις συνεχώς τα ίδια και τα ίδια λόγια. Όποιος επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια λόγια είναι βαρετός και ίσως να μην είναι ειλικρινής.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪ́ΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ.

 


ΑΓΙΟΣ ΠΑΪ́ΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ.

Πολύς δαιμονισμός υπάρχει σήμερα στον κόσμο.

Ο διάβολος αλωνίζει, γιατί οι σημερινοί άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται δαιμονικές επιδράσεις φοβερές.

Η Αγάπη διά Χριστού.

 Τὸ χειρότερο πρᾶγμα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ὁ θάνατος: τὸ νὰ γίνω λάσπη, νὰ μεταβληθῶ σὲ σκουλήκια, σὲ πηλό! Ἀξίζει τάχα νὰ εἶναι κανεὶς ἄνθρωπος; Γιατὶ νὰ σὲ ἀγαπήσω, Θεέ μου, ἀφοῦ αὔριο θὰ μεταβληθῶ σὲ σκουλήκια καὶ πηλό;

ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.

  


ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

πρωτ. Αθανασίου Τύμπα, θεολόγου – μουσικού


«Η πραγματική χαρά γεννιέται από την πίκρα που γεύεται κανείς με χαρά για τον Χριστό που πικράθηκε για να μας σώσει. Ο Χριστιανός πρέπει να χαίρεται ιδιαίτερα όταν τον βρίσκει κάποια δοκιμασία διότι έτσι κερδίζεται ο Παράδεισος», είπε ο Άγιος Παΐσιος.

Άγιος Αβέρκιος ο Ισαπόστολος, εορτή 22 Οκτωβρίου.

  


Δοὺς Ἀβέρκιος χοῦν χοῒ θνητῶν νόμῳ,

Θεὸς Θεῷ πρόσεισι, τῷ φύσει,θέσει.

Εἰκάδι δευτερίῃ Ἀβέρκιος ᾤχετο γαίης.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2020.

  Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Θ'(9) 49-56

᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶπεν· ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾿ ἡμῶν.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Πληροφορίες για τα Μαθήματα Αγιογραφίας.

 


Ανακοίνωση εκ του Ιερού Ναού Αναλήψεως Μεγάρχης.


Μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας.


Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε στην ανταπόκριση του κόσμου στην νέα δραστηριότητα του Ιερού μας Ναού σχετικά με τα μαθήματα της βυζαντινής Αγιογραφίας και να δώσουμε νέες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά.

«Θέλω να κτίσω ιερό ναό για να προσεύχομαι».

 


Ο σύγχρονος Γέροντας και ιδρυτής της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ Αγγλίας, Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Σαχάρωφ, ρωσικής καταγωγής, είπε σε ένα κληρικό πνευματικό του παιδί καθώς κοίταζαν ένα ναό, που είχε αρχίσει να κτίζεται στους χώρους της Μονής:

"Οι όμορφοι άνθρωποι , όμορφα φέρονται."

 


"Μια δασκάλα έφερε μπαλόνια στο σχολείο. Ζήτησε από τους μαθητές να τα φουσκώσουν και να γράψουν το όνομα τους πάνω. 

ΓΙΑΤΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ;

 


ΓΙΑΤΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ;


Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης απαντά στο ερώτημα γιατί μνημονεύουμε τα ονόματα. Μερικοί ρωτούν γιατί μνημονεύουμε τα ονόματα των κεκοιμημένων και των ζώντων στις προσευχές που κάνουμε γι’ αυτούς.

Άγιος Φιλόθεος ο Αγιορείτης, εορτή 21 Οκτωβρίου.

  


Ζήσας ο Φιλόθεος ως Θεώ φίλον,

Ζωήν άληκτον εύρε συν Θεού φίλοις.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Θ'(9) 44-50


θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους· ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Η σημασία του να δίνεις αυτό που εσύ δεν έχεις.

 


Θα σας πάρει μόλις 37 δευτερόλεπτα για να διαβάσετε αυτό και να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας...

Δύο άνδρες , και οι δύο σοβαρά άρρωστοι, έμεναν στο ίδιο δωμάτιο ενός νοσοκομείου .

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

«Συ, δεν το καταλαβαίνεις. Μα τα δαιμόνια το καταλαβαίνουν μια χαρά. Και θα φύγουν μακρυά σου. Διάβαζε το»

Όσιος Στάρετς Βαρσανούφιος


-Πώς θα απαλλαγώ από αυτή την πίκρα και την ψυχική κόπωση;»

Απαντά ο γέροντας:

-Του απάντησα με την συμβουλή να διαβάσει το ψαλτήρι. Εκεί, στον ψαλμό 93, θα ιδεί τα λόγια: «Κύριε, κατά το πλήθος των οδυνών μου εν τη καρδία μου, αι παρακλήσεις σου εύφραναν την ψυχή μου» (Ψαλμ. 93,19). Πιάσου από τον στίχο αυτό.

Και βάλσου να το διαβάσεις το Ψαλτήρι ολόκληρο. Πιστεύω, πώς ο Θεός θα σε αναπαύσει.

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ.Αυτός που ομολογεί ότι αγαπά Τον Θεό αλλά δεν αγαπά τον αδελφό του είναι ψεύτης....Πως γίνεται να μην αγαπά τον αδελφό του που βλέπει και ζεί καθημερινά που έχει μοιραστεί πράγματα και καταστάσεις στην ζωή και να λέει ότι αγαπά τον Θεό που δεν βλέπει;.... 

Σαρανταλείτουργο «Υπέρ Αναπαύσεως»

 


Ο ΓΕΡΟ-ΔΑΝΙΗΛ ο αγιορείτης (1929), ο σοφός ησυχαστής των Κατουνακίων, έχει καταχωρισμένο ατά χειρόγραφά του και το ακόλουθο περιστατικό, πού συνέβη το 1869 στην πατρίδα του, τη Σμύρνη.

Κάποιος ενάρετος χριστιανός κάλεσε στα τελευταία της ζωής του τον πνευματικό του παπα-Δημήτρη και του είπε:

Εγώ σήμερα πεθαίνω. Πες μου, σε παρακαλώ, τι πρέπει νά κάνω την κρίσιμη τούτη ώρα;

Αντίχριστος..........

 


Ο Αντίχριστος, όποτε έρθει, θα είναι ο ομορφότερος άνδρας στον κόσμο, πλην ενός χαρακτηριστικού, των οφθαλμών του. 


Στα σωματικά του μάτια, θα εκπέμπεται όλη η σατανικότητα του διαβόλου. Από εκεί θα τον καταλάβουμε, ότι είναι ο Αντίχριστος. Πάρε τα μάτια του χελιδονιού και πάρε τα μάτια του φιδιού. Με τι αγάπη και αθωότητα σε κοιτάζουν τα μάτια του χελιδονιού και με τι φθόνο και πονηριά σε κοιτάζει το φίδι.

Ὁ Ἅγιος Ἀρτέμιος ὁ ΜεγαλομάρτυραςΠολλὲς καὶ σοφὲς ἅγιες μορφὲς παρελαύνουν ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς ἱστορίας τῆς μεγάλης μας Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Μιὰ τέτοια μορφὴ καὶ ἐξαιρετικὴ προσωπικότητα εἶναι κι ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Ἀρτέμιος ποὺ ἔζησε καὶ μαρτύρησε περὶ τὰ μέσα τοῦ τέταρτου αἰώνα μ.Χ. (361 – 363). Γιὰ τὸν Μεγαλομάρτυρα τοῦτον Ἅγιον ἀξίζει νὰ μιλήσουμε κάπως ἐκτενέστερα. Γι’ αὐτὸν λοιπὸν καὶ οἱ γραμμὲς ποὺ ἀκολουθοῦν.

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 20 Οκτωβρίου 2020


 Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Θ'(9) 23-27

῎Ελεγε δὲ πρὸς πάντας· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι.

ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.

Προφήτης Ιωήλ, εορτή 19 Οκτωβρίου.

  


Ὁ γῆς Ἰωὴλ ἐκτραγῳδήσας πάθη,

Μετῆλθεν ἐκ γῆς εἰς τόπον κρείττω πάθους.

Ἐννεακαιδεκάτῃ μόρος ἀμφ' ἐκάλυψεν Ἰωήλ.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Θ'(9) 18-22

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον καταμόνας, συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής

  

«Εἰς Ἐμμαοὺς βλέπειν σε κἂν πρὶν εἰργόμην,

(Λουκᾶς λέγει), τρανῶς σε νῦν Χριστὲ βλέπω».

Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ πέρατος βίου ἔμμορε Λουκᾶς.

Ιερόν Ευαγγέλιον Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2020

 


Κατά Λουκά, Ι'(10) 16-21

῾Ο ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.

῾Υπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

Έναρξη μαθημάτων Αγιογραφίας στην Ενορία Μεγάρχης.Ανακοίνωση εκ του Ιερού Ναού Αναλήψεως Μεγάρχης.

Έναρξη μαθημάτων Αγιογραφίας στην Ενορία Μεγάρχης.

Άγιος Ανδρέας Οσιομάρτυρας "ο εν κρίσει", εορτή 17 Οκτωβρίου.

  


Ἀμφοῖν ποδῶν σῶν Ἀνδρέα τμηθεὶς ἕνα,

Ἀθλήσεως σῆς ἐκπεραίνεις τὸν δρόμον.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 1-10

Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ τῶν σπορίμων· καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας καὶ ἤσθιον ψώχοντες ταῖς χερσί.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

«Κόσμος» τί θὰ πῆ;

 


Ὅταν εἶπε ὁ Χριστός γιὰ τὸν διάβολο «ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου» , δὲν ἐννοοῦσε ὅτι εἶναι κοσμοκράτορας, ἀλλὰ ὅτι κυριαρχεῖ στὴν ματαιότητα, στὴν ψευτιά. Ἀλλοίμονο, θὰ ἄφηνε ὁ Θεὸς τὸν διάβολο κοσμοκράτορα! Ὅσοι ὅμως ἔχουν δοσμένη τὴν καρδιά τους στὰ μάταια, στὰ κοσμικά, αὐτοί ζοῦν ὑπό τὴν ἐξουσία «τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ αἰῶνος τούτου».