ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.!!!!

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Οἱ Ἅγιοι Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία τὰ ἀδέλφια

 


Κατάγονταν ἀπὸ τὶς Αἰγαὶς τῆς Κιλικίας καὶ ἦταν κληρονόμοι μεγάλης περιουσίας. Ὁ Ζηνόβιος εἶχε σπουδάσει ἰατρική, καὶ ὄχι μόνο πρόσφερε ἀφιλοκερδῶς τὶς ὑπηρεσίες του στοὺς πάσχοντες, ἀλλὰ ἐπιπλέον πλούσια μοίραζε ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ του σ’ αὐτούς. Μὲ τὴ συμπεριφορά του αὐτὴ στήριζε τοὺς χριστιανούς, καὶ πολλοὺς εἰδωλολάτρες ἔφερε στὴ χριστιανικὴ πίστη.

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2020

  Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΑ'(11) 23-26


ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει.

῞Οταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει· ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον·

Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη υπάρχει μόνο γι' αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό..

  


 ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ...

Κάποιες στιγμές στη ζωή μας συμβαίνουν γεγονότα και περιστατικά που κανονικά θα έπρεπε να μας συγκλονίζουν, να λειτουργούν σαν καμπανάκια αφύπνισης κι απόφασης μετάνοιας και αλλαγής.

Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και η Τελική Κρίση;

 Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και η Τελική Κρίση;


Στο ερώτημα αυτό ότι δίδονται διάφορες απαντήσεις, πολλές από τις οποίες προκαλούν σύγχυση, φόβο και αγωνία στους πιστούς. Για αυτό δεν έχουμε δικαίωμα να καταθέτουμε την «άποψή» μας κατά το δοκούν, αλλά να μαρτυρούμε και να καταγγέλλουμε τον λόγο της Αποκαλύψεως και της αληθείας.


Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΑ'(11) 14-23

Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμαζον οἱ ὄχλοι·

Αγία Αναστασία η Ρωμαία και Οσιομάρτυς, εορτή 29 Οκτωβρίου.

 


Κάρας τομὴν ἤνεγκε ῥώμῃ καρδίας,

Βλάστημα Ῥώμης, Μάρτυς Ἀναστασία.

Τλῆ δὲ Ἀναστασίη ἐνάτη ξίφος εἰκάδι ὀξύ.


Βιογραφία

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου της εν Βλαχερνών, εορτή 28 Οκτωβρίου.

  


Σκέπῃ σου Ἁγνή, πιστοὺς ἅπαντας σκέπεις·

Σκέπη πέλεις γάρ, καὶ κόσμου σωτηρία·

Ἑνὶ πρώτῃ μαφόριον Ἁγνῆς ὑμνηπόλους σκέπασε.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2020.

  


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 38-42

᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

Άγιος Νέστωρ, εορτή 27 Οκτωβρίου.

  

Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2020.

  Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΑ'(11) 1-10

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέ τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ ᾿Ιωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Μυροβλύτης, εορτή 26 Οκτωβρίου.

 


Ὑψηλόβαθμος ἀξιωματικός του ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ἔζησε καὶ μαρτύρησε ἐπὶ τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, περίοδος φοβερῶν διωγμῶν ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.

Ὁ Δημήτριος, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ εὐσεβῇ οἰκογένεια τῆς Θεσσαλονίκης δὲν φοβήθηκε τὶς διαταγὲς τῶν αὐτοκρατόρων καὶ συνέχιζε νὰ κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο. Αὐτή του ἡ δράση τὸν ὁδήγησε μπροστὰ στὸν Δοκλητιανό, ὁ ὁποῖος διέταξε τὴν φυλάκισή του.

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2020

 


 Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΕ'(15) 17-27


Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.

εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Αγία Ταβιθά, εορτή 25 Οκτωβρίου.

 Ποῦ σοι, Ταβιθά, Πέτρος; εἰ γὰρ ἦν πάλιν,

Ἤγειρεν ἂν σε καὶ θανοῦσαν ὡς πάλαι.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2020.

  


Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Λουκά, Η'(8) 27-39


ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ο και Αδελφόθεος, εορτή 23 Οκτωβρίου.

  


Κληθεὶς ἀδελφὸς τοῦ Κατακρίτου ξύλῳ

Θνῄσκεις δι' αὐτόν, παμμάκαρ, κρουσθεὶς ξύλῳ.

Ἐσθλὸν Ἀδελφόθεον τριτάτῃ ξύλῳ εἰκάδι πλῆξαν.


Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2020.

  


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΓ'(13) 54-58


καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν· πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις;

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ........

 


ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ........


Κάποτε στὴν ἄκρη ἑνὸς χωριοῦ ζοῦσε ἕνας γέρος. Μία μέρα ἕνας ταξιδιώτης ποὺ ἔφτασε στὸ χωριὸ ἀπὸ ἕνα μακρινὸ τόπο, πλησίασε τὸν γέρο καὶ ρώτησε: «Πῶς εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ χωριοῦ»; Ὁ γέροντας τὸν κοίταξε καὶ τὸν ρώτησε:

Η προσευχή με το κομποσχοίνι είναι βαρετή.

 


Πάτερ η προσευχή με το κομποσχοίνι είναι πολύ βαρετή..... Επαναλαμβάνεις συνεχώς τα ίδια και τα ίδια λόγια. Όποιος επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια λόγια είναι βαρετός και ίσως να μην είναι ειλικρινής.