Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι.Ν. Αναλήψεως Μεγάρχης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου


Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴν ἀνακομιδὴ τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Οἱ γνῶμες γιὰ ποὶος αὐτοκράτορας τὴν ἔκανε διίστανται, ἄλλοι λένε ὅτι ἔγινε ἀπὸ τὸ βασιλιὰ Ἀρκάδιο καὶ ἄλλοι ἀπὸ τὸ γιό του, Θεοδόσιο τὸν Β’.

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 31 Αυγούστου 2020


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 38-42

᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ.
ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.

Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Η ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ , ΣΩΖΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.


Η ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ , ΣΩΖΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Ζούσε στην Αθήνα πρό ετών κάποιος άνθρωπος πού τον έλεγαν Νικόλαο. Ταπεινός, ευσεβής, με τη νηστεία του, την αγρυπνία του και με «Θεϊκές καταστάσεις» όπως γράφει στις άγιες προσευχές του. Είχε μάλιστα και την αρετή της ελεημοσύνης. Στα 35 χρόνια του, εφόσον τακτοποίησε τις άγαμες αδελφές του, απεφάσισε κι΄ αυτός να παντρευτεί. 

Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Αυγούστου 2020.Ευαγγέλιο Κυριακής Κατά Ματθαίο, ΙΘ'(19) 16-26

Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;

Άγιος Αλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, εορτή 30 Αυγούστου.


Βιογραφία

Άγιος Αλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης.
Ήταν, όπως λέγουν, «ἀποστολικοῖς χαρίσμασι λαμπρυνόμενος». 


Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2020

Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 14-30

Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς ῾Ηρῴδης· φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἔλεγεν ὅτι ᾿Ιωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ.
ἄλλοι ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ἐστὶν ὡς εἷς τῶν προφητῶν.
ἀκούσας δὲ ὁ ῾Ηρῴδης εἶπεν ὅτι ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ᾿Ιωάννην, οὗτός ἐστιν· αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου, εορτή 29 Αυγούστου.


Τέμνει κεφαλὴν χεὶρ μιαιφόνος ξίφει,
Τοῦ χεῖρα θέντος εἰς κεφαλὴν Κυρίου.
Εἰκάδι ἀμφ' ἐνάτῃ Προδρόμου τάμεν αὐχένα χαλκός.

Βιογραφία

«Σήμερον ὁ Ἰούδας καταλιμπάνει τόν Διδάσκαλον καί παραλαμβάνει τόν διάβολον·


«Σήμερον ὁ Ἰούδας καταλιμπάνει τόν Διδάσκαλον καί παραλαμβάνει τόν διάβολον·

Άγιος Μωϋσής ο Αιθίοπας, εορτή 28 Αυγούστου.

Βιογραφία

Ο όσιος Μωυσής ήταν αγορασμένος δούλος κάποιου πλούσιου κτηματία. Είχε χαρακτήρα σκληρό και δύστροπο και καθημερινά δημιουργούσε πολλά προβλήματα, ώσπου το αφεντικό του αγανάκτησε και τον πέταξε στον δρόμο. Ο Μωυσής βρήκε καταφύγιο σε μια ληστοσυμμορία και με την τεράστια σωματική του δύναμη δεν άργησε να επιβληθεί και να γίνει ο αρχηγός της.

Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2020.


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Β'(2) 18-22

Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων νηστεύοντες. καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ· διατὶ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσι;

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

Ὁ Ἅγιος Φανούριος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Νεοφανής


Ἄγνωστος στοὺς ἀρχαίους Συναξαριστές.

Ἔγινε γνωστὸς ἀπὸ τυχαῖα εὕρεση τῆς εἰκόνος του τὸν 14ο αἰώνα στὴν Ρόδο, ὅταν ἔσκαβαν παλιὰ σπίτια στὸ νότιο μέρος τοῦ παλιοῦ τείχους. Ἐκεῖ βρέθηκε ἀρχαῖος ναὸς μὲ πολλὲς κατεστραμμένες εἰκόνες καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ καλὰ διατηρημένη εἰκόνα ἐπὶ τῆς ὁποίας ὁ τότε μητροπολίτης Ρόδου Νεῖλος ὁ Β’ ὁ Διασπωρινὸς (1355 – 1369) διάβασε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου «ὁ ἅγιος Φανῶ». Ὁ Ἅγιος παριστανόταν σὰν νεαρὸς στρατιώτης, κρατώντας στὸ δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στὸν ὁποῖο ἦταν λαμπάδα ἀναμμένη, γύρω δὲ ἀπὸ τὴν εἰκόνα τὰ 12 μαρτύριά του.

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2020


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Α'(1) 29-35

Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου μετὰ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάννου.
ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα. καὶ εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.
καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία οἱ Μάρτυρες


Ὁ Ἅγιος Ἀδριανός, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ, ἦταν παντρεμένος μὲ τὴν Ναταλία.

Μία μέρα λοιπὸν εἶδε 23 χριστιανούς, νὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὴν πίστη τους. Ὁ Ἀδριανὸς ἐντυπωσιάστηκε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἄκουσε καὶ δήλωσε στοὺς εἰδωλολάτρες ὅτι εἶναι καὶ αὐτὸς χριστιανός. Ἀμέσως τὸν ἔπιασαν καὶ τὸν ἔκλεισαν στὴν φυλακή. Ἐκεῖ πῆγε ἡ Ναταλία νὰ τοῦ συμπαρασταθεῖ καὶ νὰ τοῦ πεῖ νὰ μὴν λυγίσει.

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2020


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Α'(1) 23-28

Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε
λέγων· ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ.
καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.

Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Πνευματικός VS Life Coach.


Πνευματικός VS Life Coach


 Τα βιβλία με συνταγές ευτυχίας δίνουν και παίρνουν σήμερα. Μία καινούργια ειδικότητα λαϊκού ψυχολόγου με τίτλο life-coach, ο προπονητής της ζωής, αναπτύσσεται στον δυτικό κόσμο, σημάδι της ανάγκης του ανθρώπου να ξεπεράσει τους σταυρούς της ζωής, είτε υπαρκτούς είτε φοβικούς, χωρίς να τους αντιμετωπίσει.

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Βαρθολομαίου Ἀποστόλου


Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Βαρθολομαῖος μαρτύρησε μὲ σταυρικὸ θάνατο στὴν Ἀρμενία. Τὸ ἅγιο λείψανο του οἱ χριστιανοὶ τὸ ἔβαλαν μέσα σὲ μιὰ πέτρινη θήκη καὶ τὸ ἔκρυψαν στὴν Οὐρβανούπολη. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ θήκη γιάτρευε πολλὲς ἀσθένειες, συνέρεαν σὲ αὐτὴν πλήθη λαοῦ. Γι’ αὐτὸ οἱ εἰδωλολάτρες, ὅταν βρῆκαν τὴν κατάλληλη εὐκαιρία, πέταξαν τὴν θήκη στὴ θάλασσα, μαζὶ μὲ ἄλλες τέσσερις θῆκες μαρτύρων.

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 25 Αυγούστου 2020


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ε'(5) 14-19

῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·
οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Ψάχνοντας τον Άγιο Γέροντα, αγνοούμε τον Άγιο που κρύβουμε μέσα μας.


Ψάχνοντας τον Άγιο Γέροντα, αγνοούμε τον Άγιο που κρύβουμε μέσα μας.

Φαινόμενο της εποχής μας οι πιστοί να ψάχνουν έναν Άγιο Γέροντα να τον ακολουθήσουν, να ενισχυθούν από τα λεγόμενα του, άλλες φορές να επωφεληθούν από την διορατικότητα και την Αγιοσύνη του, ψάχνουν να βρούν τον Άγιο που θα τους αλλάξει και θα μοιραστεί την Σοφία του ώστε και εντός τους με ένα τρόπο"μαγικό" να επέλθει μια πνευματική αλλαγή.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, εορτή 24 Αυγούστου 2020.


Βιογραφία

Ο Άγιος Κοσμάς υπήρξε φωτοφόρος απόστολος του Ευαγγελίου, στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Η Εκκλησία του Χριστού, για να τιμήσει τον αγώνα και την προσφορά του, τον ονόμασε Ισαπόστολο.

Θαυμάζοντας την εικόνα της Παναγίας με τον Υιό της.

Δεκαπενταύγουστος: Το Πάσχα του καλοκαιριού!! | Agrovoice.gr | αγροτικά νέα  | καλλιέργειες | κτηνοτροφία

Αν καθήσουμε και κοιτάξουμε την εικόνα της Παναγίας μας που κρατά στοργικά στην αγκαλιά της τον Χριστό, μας προκαλεί ένα εσωτερικό δέος και μία αίσθηση ασφάλειας μέσα στην ψυχή μας.
Υπάρχει όμως κάτι που καταμαρτυρεί αυτή η εικόνα και είναι η ενότητα που θέλει να μας υποδείξει ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους και τον Θεό. Αυτή η απεικόνιση της Θεομήτωρ και του Κυρίου δείχνει την ενότητα της αιωνιότητας που δημιουργήθηκε από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ένας άρρηκτος δεσμός, ανάμεσα στην ανθρώπινη φύση και την Θεία Χάρη του Θεού.

Ο Θεός έχει αφήσει ένα κλειδί στον άνθρωπο με δύο όψεις.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Στο ένα μέρος γράφει ''μετάνοια''. Στο άλλο γράφει ''αμετανοησία''. Στο ένα μέρος γράφει ''Παράδεισος''. Στο άλλο γράφει ''κόλαση''. 

Αν ο άνθρωπος χρησιμοποιήσει την μετάνοια, ανοίγει τη θύρα του Παραδείσου. Αν χρησιμοποιήσει την αμετανοησία, ανοίγει τη θύρα της κολάσεως. 

Ανακοίνωση εκ του Ιερού Ναού Αναλήψεως Μεγάρχης.


Φέρεται είς γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την Τετάρτη στις 26 Αυγούστου θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης Τρικάλων από ώρα 21:00 - 00:30.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα αναγνωσθεί και η ευχή των προσκομισθέντων Φανουρόπιτων και τα ονόματα Υπέρ Υγείας...... 

Πρώτα ο Θεός και επιτρέποντος του καιρού οι Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας θα τελεσθούν στον Προαύλιο χώρο και συγκεκριμένα στο Παρεκκλήσιον των Αγίων Παρθενίου και Υπομονής.

Εκ του Ιερού Ναού.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός


Στο χωριό Μέγα Δένδρο της Αιτωλίας γεννήθηκε ένα παιδί πού επρόκειτο να αναδειχθεί ο φωτιστής του Γένους των Ελλήνων. Ήταν το έτος 1714 όταν οι καταγόμενοι από τα Γραμμενοχώρια της Ηπείρου και εγκαταστημένοι στο Απόκουρο γονείς του έφεραν στον κόσμο τον Κώνστα (Κωνσταντίνο) Δημητρίου η Ανυφαντή.

Ιερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας 24 Αυγούστου 2020


Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Α'(1) 9-15

Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ ᾿Ιωάννου εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην.
καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν·
καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα.

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Αυγούστου 2020.Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 38-42

᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ.

Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λουγδούνου ο Ιερομάρτυρας, εορτή 23 Αυγούστου 2020.


Σπεύδει λιπεῖν γῆν ἐκ ξίφους Εἰρηναῖος.
Ἐρωτιᾷ γὰρ τῶ πρὸς οὐρανοὺς πόθῳ.

Βιογραφία


Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

Η πεταλούδα και η ψυχή


Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, λουλούδι και υπαίθριες δραστηριότητες

Μια μέρα ένας μαθητής αποφάσισε να προκαλέσει τον δάσκαλό του. Έτσι σκέφτηκε να του στήσει μια παγίδα.
Έπιασε μια πεταλούδα και την κράτησε στη χούφτα του. Όταν θα πήγαινε στο δάσκαλο θα τον ρώταγε τι είχε στο χέρι του. Κι αν ο δάσκαλος το έβρισκε, τότε θα τον ρωτούσε εάν η πεταλούδα ήταν ζωντανή ή νεκρή.

Ένα καράβι!!!!!!

"Μωρέ, έχω μια ζήλια...." Ο Άγιος Πορφύριος για τον Γέροντα Εφραίμ...Ζηλεύω αυτόν τον μεγάλο γέροντα, γιατί θα έχει περάσει όλο το Αγιολόγιο της εκκλησίας μας.

Εγώ είμαι καθηλωμένος εδώ στο κρεβάτι,
και Άγιο με ανεβάζουν Άγιο με κατεβάζουν.

Ενώ ο μεγάλος γέροντας σας Εφραίμ, 
ήταν έξυπνος και έχει κάνει συνθήκη με το Θεό, 
να μην τον καταλάβει κανείς, έως ότου πεθάνει.

Και μετά θα τρομάξετε..!!!!!!.

Τι είχατε δίπλα σας και δεν το καταλάβατε...


πηγή: ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πως να μιλάς στην γυναίκα σου!

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα που στέκονται, γρασίδι, παιδί, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση
Ο "άγιος της συζυγίας" Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πρίν 1700 χρόνια και σύγχρονος όσο ποτέ!
Ούτε ο άνδρας, ούτε η γυναίκα είναι αυτάρκεις. Είναι και των δύο η φύση ενδεής (ανεπαρκής). Άρα δεν είναι πλήρεις. Ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλον.
Δηλαδή, μέσα στο γάμο ο σύζυγος και η σύζυγος ενώνονται και ολοκληρώνονται ως προσωπικότητες.

ΚΥΡΙΕ ΜΗ ΜΕ ΕΛΕΗΣΕΙΣ!

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, υπαίθριες δραστηριότητες και νερό

Kύριε μη με ελεήσεις…

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε σε κάποιο χωριό της πατρίδος μας ένας νέος, που από μικρός είχε τον πόθο να γίνει ασκητής. Υπήρχαν όμως κάποιες δυσκολίες: Ήταν αγράμματος, βραδύγλωσσος, λίγο βραδύνους και με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Όμως στην ηλικία των 40 περίπου ετών μπόρεσε να πραγματοποιήσει τη κρυφή του αγία επιθυμία. Έφυγε από το χωριό του και περιπλανώμενος από τόπου εις τόπο κατέληξε σε ένα ερημονήσι, όπου βρήκε ένα γέρο ασκητή που του ανέπαυε την καρδιά και έγινε υποτακτικός του.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ: Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ!

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο


Υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζουνται για τη σωματική υγεία τους, για το ψωμί τους, για το κορμί τους, μα για την ψυχή του κανένας δεν νοιάζεται. Και κείνοι οι γραμματιζούμενοι που έχουνε χρέος να φροντίζουνε νύκτα - μέρα για την πνευματική υγεία του, αυτοί ίσια - ίσια συνεργούνε στην πνευματική του αρρώστεια, δίνονατάς του τροφή βλαβερή, ξένη για το στομάχι του. Σε τούτο έχουνε μεγάλο κρίμα, επειδής αντίς οδηγοί, γίνονται πλανευτές του λαού τους, για να χορτάσουνε την κενοδοξία τους και για να φανούνε έξυπνοι και προοδευτικοί. Γίνουνται προδότες της φυλής τους και βοηθάνε τους οχτρούς της, που τους συγχαίρουνε πονηρά για το λάκκο που ανοίγουνε να πέσει μέσα ο Ελληνισμός και να χαθεί. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε πως ο Ελληνισμός δεν χάνεται μονάχα σαν χάσει την πολιτική ελευθερία του, αλλά σαν χάσει την πνευματική ελευθερία του. Στα χρόνια της σκλαβιάς, όσοι αλλαξοπιστούσανε, το έθνος τους λογάριαζε για χαμένους. Μα τώρα τί είναι άλλο από αλλαξόπιστοι όσοι αρνιούνται τη μάννα τους και το σπίτι τους και καταφρονάνε τα δικά τους και θέλουνε να τα θάψουνε, και να πάρουν αισθήματα και φερσίματα ξένα ολότελα στον χαραχτήρα τους;
Φώτης Κόντογλου Από το βιβλίο «Η πονεμένη Ρωμιοσύνη», 1963.

Ὁ Ἅγιος Ἀγαθόνικος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ


Ὁ μάρτυρας Ἀγαθόνικος ἦταν ἀπὸ τὴ Νικομήδεια, καὶ τὸν συνέλαβε ὁ κόμης Εὐτόλμιος, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἐπέστρεφε ἀπὸ τὴν περιοδεία του στὸν Πόντο, ὅπου εἶχε πάει γιὰ νὰ καταδιώξει χριστιανούς, στὴν Κάρπη βρῆκε τὸν Ζωτικό, ποὺ τὸν θανάτωσε μαζὶ μὲ τοὺς μαθητές του.

Ιερό Ευαγγέλιο του Σαββάτου 22 Αυγούστου 2020


Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΘ'(19) 3-12

Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες αὐτῷ· εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν,
ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Η Αγία Βάσσα και τα παιδιά της Θεόγνιος, Αγάπιος και Πιστός εορτή 21 Αυγούστου.


Μητρὸς μιᾶς κάλλιστα παιδία τρία,
Σὺν μητρὶ Βάσσῃ πρὸς τομὴν ψυχὴ μία.
Βάσσαν σὺν τοκέεσσι τάμε ξίφος εἰκάδι πρώτῃ.

Βιογραφία


Ιερό Ευαγγέλιο της Παρασκευής 21 Αυγούστου 2020.Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΔ'(24) 27-33

ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Συγκλονιστική μαρτυρία του π. Στεφάνου σχετικά με τη Θεία Κοινωνία στο Νοσοκομείο Λοιμωδων

Αυτό είναι το θαύμα της Ορθοδοξίας ανόητοι ορθολογιστές - Ο ιερέας που  κοινωνούσε τους λεπρούς [ΒΙΝΤΕΟ] | Κατάνυξη

Προσωπική και συγκλονιστική μαρτυρία του π. Στεφάνου σχετικά με τη Θεία Κοινωνία στο Νοσοκομείο Λοιμωδων Δυτικής Αττικής Αγ. Βαρβάρα Αιγάλεω όπου υπηρετεί εδώ και 48 χρόνια ανάμεσα στους λεπρύς. 


Ακούστε με προσοχή!

Πατήστε κάτω σε αυτό το σύνδεσο!!!

https://www.facebook.com/argyrios.ntalianis/videos/3564934630189426/UzpfSTEwNDcwMDY0MjI6MTAyMjE4MzM0MDQ1MTgwOTQ/

H ψυχή σου εξομοιώνεται με όσα κάνεις, παίρνει τη μορφή και το σχήμα των πράξεών σου.


Μέγας Βασίλειος

H ψυχή σου εξομοιώνεται με όσα κάνεις, παίρνει τη μορφή και το σχήμα των πράξεών σου.

Η εμφάνισή σου, το ντύσιμο, το βάδισμα και ο τρόπος που κάθεσαι, όπως και το φαγητό σου, το κρεβάτι, το σπίτι και τα έπιπλα του σπιτιού, όλα να είναι απλά. Και τα λόγια και το τραγούδι και η παρέα με το φίλο, κι αυτά να τείνουν στο μέτρο κι όχι στην υπερβολή. Μην κάνεις επίδειξη με περίτεχνα λόγια, ούτε με κορώνες στο τραγούδι, μην κάνεις διαλέξεις αλαζονικές και βαρυσήμαντες, μα απ’ όλα να αφαιρείς την υπερβολή. 

Ο προηγούμενος αιώνας ήταν ο αιώνας των Οσίων,ο δικός μας αιώνας, θα είναι ο αιώνας τών Ομολογητών!

Σύγχρονοι χαρισματούχοι γέροντες | Πεμπτουσία

Μητροπολίτης Μόρφου, Νεόφυτος

"Ο προηγούμενος αιώνας ήταν ο αιώνας των Οσίων, των Ασκητών και των Ασκητριών.Πόσοι Άγιοι;Αναρίθμητο το πλήθος τους...

Παίσιος,Πορφύριος,Ιάκωβος,Ευμένιος,Νικηφόρος ο Λεπρός,Ιωσήφ ο Ησυχαστής,ο Δανιήλ και ο Εφραίμ στα Κατουνάκια,ο Ιερώνυμος στη Σιμωνόπετρα,ο Σωφρόνιος του Έσσεξ καιο γέροντας του Σιλουανός,
η Σοφία της Κλεισούρας και τόσοι άλλοι, γνωστοί ή άγνωστοι μέχρι πρότινος...

Και βέβαια, και ο Εφραίμ ο Αριζονίτης.

Ο δικός μας αιώνας, θα είναι ο αιώνας τών Ομολογητών! 
Καί τήν ομολογία θά καλείσαι να την κάνεις παντού:
στο σπίτι σου,στην οικογένεια σου,στη δουλειά σου,στους φίλους,στους οικείους,
σε όλους!

 Το πλήρωμα της Εκκλησίας θα το αλλάξει ο Κύριος. Γιατί θα έχουμε αυτές τίς εξετάσεις; Διότι χρειάζεται ο Χριστός τους δικούς του ανθρώπους, τώρα! Για να φτιάξει το καινούριο πλήρωμα του σκάφους Του. Ποιο είναι το σκάφος του Χριστού; Η Ορθόδοξη Εκκλησία! Αυτό είναι το σκάφος του Χριστού. Και αποφάσισε ο Χριστός νά αποκαθαρίσει τό πλήρωμα αυτού του σκάφους. Και πλήρωμα δεν είσαστε μόνον εσείς, οι απλοί Χριστιανοί. Είναι και οι Κυβερνήτες, οι Δεσποτάδες, οι Πατριαρχάδες, είναι και οι Παπάδες, είναι και οι Μούτσοι και οι Ναύτες, όπως είναι οι Διάκοι και οι Καλόγεροι και οι Ψαλτάδες.

Τώρα θα δώσουμε εξετάσεις όλοι! Κανένας μήν έχει πεποίθηση στις παλαιές περγαμηνές του. "Μα εγώ έκαμα τόσα προσκυνήματα, μα εγώ είχα τόν τάδε Γέροντα, τόν τάδε Άγιο..." Τώρα, όλα από τήν Αρχή! Σαν να ξεκινά καινούρια ζωή!

Ποιος νοιάζεται για την σωστή μόρφωση των παιδιών μας;

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες, κείμενο που λέει "Niki Kerameus 6 ωρες πριν f 519 Σε μια ανοικτή, ελεύθερη. ευνομούμενη Πολιτεία, όλοι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις. o σεξουαλικός προσανατολισμός είναι στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητας κάθε ατόμου, o δε σεβασμός του στο κοινωνικό σύνολο αυτονόητος. #woridPride2020 #GlobalPride2020 99 36"

Δυστυχώς όταν από τα κυρήγματα μας λέγονται αυτές οι αλήθειες εδώ και χρόνια οι περισσότεροι κωφεύουμε και αδιαφορούμε, όμως όταν έρχονται από επίσημα χείλη τι γίνεται;

Καμαρώστε την ανάρτηση της Υπ. Παιδείας σε κοινωνικό δίκτυο. Χαμός από σχόλια πολιτών , γονιών αλλά και εκπαιδευτικών για το τι τελικά έχουν ως στόχο να μαθαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία;

Την ευχή του την πήραμε σήμερα, μαζί με εμάς και όλοι εσείς..... Η Παναγία να μας βοηθά.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, γένι και υπαίθριες δραστηριότητες, κείμενο που λέει "Στην προσευχή να λες. Κύριε, θεράπευσε την ψυχή μου. Συγχώρησε τις αμαρτίες-μου αμαρτίε Μη με αφήσεις να πέσω πειρασμό>. Γέροντα Γαβριήλ"

Το σημαντικό της ζωής είναι να καταφέρεις να συνεργαστείς με τον εαυτό σου ώστε να συναντήσεις τον Θεό σου.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που στέκονται, κείμενο που λέει "Την ευχή σας Γέροντα!"

Ολοκληρώθηκε η ημέρα με τον καλύτερο τρόπο.

Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν.  

Την ευχή του σε όλους

Τρελοί δεν είναι παλικαράκι μου, αχ όλοι οι τρελοί... ''Τελικά είναι ένα ζήτημα..''


Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται, γένι και υπαίθριες δραστηριότητες

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης 

Μας έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, ότι κάποτε τον επισκέφθηκε στο κελλί του ένας νέος με σοβαρά ψυχικά προβλήματα...
Την πρώτη φορά που τον συνάντησε, όπως μας έλεγε, κάθισε μαζί του επί οκτώ ώρες.
Ούτε τα πόδια του δεν κουνούσε, για να μη νομίσει ότι τον κουράζει...
Τον άκουγε προσεκτικά κι ελάχιστα μιλούσε...
Το παιδί αυτό πρώτη φορά μιλούσε τόσο άνετα στη ζωή του.
Όλοι τον παρατηρούσαν, του έλεγαν ανόητε...

Ὁ Προφήτης Σαμουὴλ


Γεννήθηκε στὴν Ἀρμαθαὶμ Σιφὰ στὸ ὄρος Ἐφραίμ, ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Λευΐ. Ἦταν γιὸς τοῦ Ἐλκανᾶ καὶ τῆς Ἄννας, ἡ ὁποία ἦταν στεῖρα καὶ διὰ τῆς προσευχῆς ὁ Θεὸς τῆς χάρισε παιδί, τὸν Σαμουήλ, ποὺ τὸν ἀφιέρωσε στὸ Θεὸ γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν εὐγνωμοσύνη της.

Ιερό Ευαγγέλιο της Πέμπτης 20 Αυγούστου 2020

Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΔ'(24) 13-28

ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι συν αυτώ 2593 Μαρτυρησάντων, εορτή 19 Αυγούστου 2020.


Eις τον Aνδρέαν.
Στρατηλάτης ων ως αληθώς Aνδρέας,
Tομήν κεφαλής ανδρικώτατα στέγει.

Eις τους συν αυτώ τελειωθέντας.
Ἔστησε τμηθεὶς αἱμάτων λίμνας ὄχλος,
Σοὶ τῷ παραστήσαντι λίμνας ὑδάτων.

Ἐννεακαιδεκάτῃ τάμον Ἀνδρέου αὐχένα λαμπρόν.

Βιογραφία

Ιερό Ευαγγέλιο της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2020.Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΚΓ'(23) 29-39

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος , εορτή 18 Αυγούστου.


Δίψει τελευτῆς τῆς ὑπὲρ Θεοῦ Λόγου,
Χωροῦσι Φλῶρος καὶ Λαῦρος πρὸς τὸ φρέαρ
Φλώρῳ ἀμφ' ὀγδοάτῃ δεκάτῃ φρέαρ εἰσέδυ Λαῦρος.

Βιογραφία