Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι.Ν. Αναλήψεως Μεγάρχης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ιερό Ευαγγέλιο της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2020.

  

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Γ'(3) 23-38

Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ ᾿Ιησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὤν, ὡς ἐνομίζετο, υἱὸς ᾿Ιωσήφ, τοῦ ῾Ηλί,

τοῦ Ματθάν, τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ ᾿Ιωαννᾶ, τοῦ ᾿Ιωσήφ,

τοῦ Ματταθίου, τοῦ ᾿Αμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ ᾿Εσλίμ, τοῦ Ναγγαί,

τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ Σεμεΰ, τοῦ ᾿Ιωσήχ, τοῦ ᾿Ιωδᾶ,

τοῦ ᾿Ιωαννάν, τοῦ ῾Ρησᾶ, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί,

τοῦ Μελχί, τοῦ ᾿Αδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ ᾿Ελμωδάμ, τοῦ ῎Ηρ,

τοῦ ᾿Ιωσῆ, τοῦ ᾿Ελιέζερ, τοῦ ᾿Ιωρείμ, τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ,

τοῦ Συμεών, τοῦ ᾿Ιούδα, τοῦ ᾿Ιωσήφ, τοῦ ᾿Ιωνᾶ, τοῦ ᾿Ελιακείμ,

τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαϊνάν, τοῦ Ματταθᾶ, τοῦ Νάθαν, τοῦ Δαυΐδ,

τοῦ ᾿Ιεσσαί, τοῦ ᾿Ωβήδ, τοῦ Βοόζ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσών,

τοῦ ᾿Αμιναδάβ, τοῦ ᾿Αράμ, τοῦ ᾿Ιωράμ, τοῦ ᾿Εσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ ᾿Ιούδα,

τοῦ ᾿Ιακώβ, τοῦ ᾿Ισαάκ, τοῦ ᾿Αβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ,

τοῦ Σερούχ, τοῦ ῾Ραγαῦ, τοῦ Φάλεκ, τοῦ ῎Εβερ, τοῦ Σαλᾶ,

τοῦ Καϊνάν, τοῦ ᾿Αρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ,

τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ ᾿Ενώχ, τοῦ ᾿Ιάρεδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν,

τοῦ ᾿Ενώς, τοῦ Σήθ, τοῦ ᾿Αδάμ, τοῦ Θεοῦ.


Νεοελληνική Απόδοση

Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού

Και αυτός ήταν ο Ιησούς, που άρχιζε περίπου τριάντα ετών, όντας γιος, όπως νόμιζαν, του Ιωσήφ, του Ηλί,

του Μαθθάτ, του Λευί, του Μελχί, του Ιανναί, του Ιωσήφ,

του Ματταθία, του Αμώς, του Ναούμ, του Εσλί, του Ναγγαί,

του Μάαθ, του Ματταθία, του Σεμεΐν, του Ιωσήχ, του Ιωδά,

του Ιωανάν, του Ρησά, του Ζοροβαβέλ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί,

του Μελχί, του Αδδί, του Κωσάμ, του Ελμαδάμ, του Ηρ,

του Ιησού, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Μαθθάτ, του Λευί,

του Συμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάμ, του Ελιακίμ,

του Μελεά, του Μεννά, του Ματταθά, του Ναθάμ, του Δαβίδ,

του Ιεσσαί, του Ιωβήδ, του Βοόζ, του Σαλά, του Ναασσών,

του Αμιναδάβ, του Αδμίν, του Αρνί, του Εσρώμ, του Φάρες, του Ιούδα,

του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχώρ,

του Σερούχ, του Ραγαύ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά,

του Καϊνάμ, του Αρφαξάδ, του Σημ, του Νώε, του Λάμεχ,

του Μαθουσάλα, του Ενώχ, του Ιάρετ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάμ,

του Ενώς, του Σηθ, του Αδάμ, του Θεού.


Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Δ'(4) 1-1

Ἰησοῦς δὲ πλήρης Πνεύματος ῾Αγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον


Νεοελληνική Απόδοση

Οι πειρασμοί του Ιησού

Ο Ιησούς, λοιπόν, επέστρεψε πλήρης Πνεύματος Αγίου από τον Ιορδάνη και φερόταν με το Πνεύμα στην έρημο.